AOPK ČR - INSPIRE

Tato stránka zpřístupňuje produkty Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zpracované na základě požadavků vyplývajících ze Směrnice 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (Směrnice INSPIRE) a souvisejících předpisů.

This web page contains links to products of Nature Conservation Agency of the Czech Republic that were prepared according to Directive 2007/2/EC establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE Directive) and other related regulations.

CodeList

Rozšíření základních INSPIRE číselníků o české národní kategorie ochrany dle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Extension of code lists from INSPIRE code list register, this extension represents Czech national nature protection categories.

GML

Harmonizované sady prostorových dat ke stažení.

Downloadable INSPIRE compliant data sets.

ATOM

Stahovací služba ATOM, která zpřístupňuje harmonizované datové sady ve formátu GML.

Download service containing INSPIRE compliant data sets.

OpenSearch examples

Metadata dat a služeb jsou dostupná na národním geoportálu (https://geoportal.gov.cz) a na evropském geoportálu INSPIRE (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu).

Metadata on data and services are available at Czech national geoportal (http://geoportal.gov.cz) and at European INSPIRE geoportal (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu).

Vzhledem k očekávanému využití především ze strany zahraničních odběratelů jsou data, služby, metadata i číselníky zpracované v angličtině. Metadata jsou k dispozici i v české verzi.